Nida Between The Lines (2016)

01 - Uth Ke Kapade Size: 5.23 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   607
02 - Mumkin Hai Safar Size: 6.06 MB
  Singers :   Alhad Kashikar, Swati Kashikar
  Downloads :   690
03 - Kuch Bhi Bacha Na Size: 2.86 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   512
04 - Dukh Mein Neer Size: 5.75 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   345
05 - Doha Size: 6.44 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   357
06 - Din Salique Se Size: 6.05 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   265
07 - Dekha Gaya Hoon Mai Size: 5.43 MB
  Singers :   Alhad Kashikar
  Downloads :   387